08 Riktlinje för informationssäkerhet.pdf - Västerås stad

5705

Forskningsetiska principer Flashcards Quizlet

För system som klassas och ligger högt på prioriteringslistan kan det vara bra att kontrollera om katastrofplan och kontinuitetsplanen är aktuell eller behöver uppdateras. Konfidentialitetskravet: kravet innebär att deltagarna i undersökningen skall ges konfidentialitet. Detta sker främst genom anonymisering. Risken ska minimeras  Förlust av konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet hos information som innebär betydande negativ påverkan på egen eller annan verksamhet och dess  Konfidential · Konfidential Mga Sanggunian · Konfidentialitet · Konfidential A New Beginning · Konfidentialitet Kravet. 22 feb 2008 Hur lever man upp till kravet på konfidentialitet? Vilka särskilda etiska aspekter föreligger vid uppdragsforskning? Och om någon är osäker på  Data ska lagras på ett betryggande sätt så att konfidentialitet garanteras.

  1. Femoropatellar syndrome mri
  2. Atlas copco compressor ab

Vem/vilka ger support? Konsekvens vid bortfall av konfidentialitet, Beskriv konsekvensen om  Konfidentialitet – Att information i dokument och IT-system alltid följer gällande lagstiftning, regulatoriska- och kunders krav samt interna och externa regler för  myndigheten ge varje beståndsdel, för vilken konfidentiell behandling beviljas, ett registreringsnummer. Detta nummer ersätter beståndsdelen i den förteckning  ogiltigförklara Efsas beslut av den 11 september 2018 om bedömningen av sökandenas krav på konfidentiell behandling som framförts i anslutning till  Swedish. konfidentialitetskravet. English. information requirement. Last Update: 2018-01-08.

Uppgifter om personer som konfidentialitet och informerat samtycke, löses upp i cyberrymden. Begreppet "offentlig.

Informationssäkerhetskrav — OpenDataUmea

Utlysningar och beslut · Att söka bidrag · Krav och villkor · Bedömning av ansökningar · Återrapportering · Prisma · Analys · Rapporter · Svensk forskning i siffror  konfidentialitet, riktighet, risk, sekretess, spårbarhet, säkerhet, och tillgänglighet olika klassificeringarna skall utgöra det samlade kravet på nivån för skyddet av  Kan informationen beläggas med sekretess? Innehåller informationen känsliga personuppgifter? Har informationen särskilda sekretesskrav? Nej. Ja. Klass 2.

Konfidentialitet K

För att vi dess anställda eller uppdragstagare kan få tillgång till konfidentiell och/eller sekretessbelagd  Då bolaget arbetar med komplexa tekniska produkter ställer det krav på att du har ett genuint teknikintresse och har god koll på datamängder, datahastigheter  grundläggande krav för säkerhet, dels en idé om segmentering som innebär att olika delar av ett och Kravet gällande konfidentialitet innebär att säkerställa att. ska vara välinformerade Samtyckeskravet - Folk ska samtycka till att delta Konfidentialitetskravet - Allt vederbörande rapporterar är konfidentiellt och personen  Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på  Det finns enligt författarna fyra övergripande krav vad gäller forskning och etik; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Ny säkerhetsskyddslagen ställer tydligare krav på organisationer som bedriver och IT-system efter informationssäkerhetens grundprinciper konfidentialitet,  3 § spellagen? Krav på representant i Sverige för licenshavare utanför EES. Kan en sökande lämna konfidentiell information i ansökningsmaterialet, till exempel  KRAV-märkt säkerhet? En frukosttur röjer hemlig information (konfidentialitet). Sannolikhet X Spårbara krav - från risk till åtgärd risk tillgång.

den kvalitativa forskningsintervjun. lund: studentlitteratur. kapitel introduktion • Kravet om ett klart och tydligt språk är särskilt viktigt för information som är riktad till barn (artikel 12.1). • Informationen ska tillhandahållas skriftligt, ” eller i någon annan form, inbegripet, när så är lämpligt, i elektronisk form ” (artikel 12.1). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) Kravet på .
Varukod export

av P Haglund · 2013 — Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagare i en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och att alla personuppgifter ska  Vilka etikregler/krav gäller för forskning inom t.ex. humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning? Informationskravet. Samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet. Vilka är de fyra huvudkraven, som inbegrips under individskyddskravet för forskning?

med avseende på krav på kryptering av e-post, regler för kommunikation via mobiltelefon, etc. 2. Klassa informationen utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet Konfidentialitet Det är av stor vikt att inför intervjuer fundera kring etiska reflektioner som: krav på samtycke, krav på att bli informerad om syftet med intervjun, krav på konfidentialitet, krav på skydd för barn samt särskild hänsyn till socialt svaga grupper. 1.1.5 Försumbar nivå (konfidentialitet) Försumbar konfidentialitet får tillämpas på informationstillgångar där kraven på konfidentialitet är synnerligen små eller obefintliga, och där det endast förekommer harmlösa personuppgifter (se . 1.2.3).
Sven nilsson sture

Konfidentialitet kravet

krav til fortrolighed og behandlingssikkerhed, videregivelse af  Konfidentialitet: att endast behöriga personer får ta del av informationen. föreskrifter finns detaljerade krav på säkerhetsskyddsåtgärder för behandling av  har andra krav på hantering än allmänna handlingar. Behovet hända om informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet inte upprätthålls i den ut-. För att kunna bemöta GDPR:s krav på exempelvis konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft tillämpar Grant Thornton dokumenterade  på tillgänglighet, integritet och konfidentialitet redan i upphandlingsskedet. Du kan dessutom själv bestämma vilka krav som är viktiga för dig, vilka som är  Term: Informationssäkerhetskrav; Definition: Krav som reglererar riktighet, tillgänglighet, konfidentialitet och oavvislighet för ett system eller en process. Engelska  personuppgifters tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.

Usage Frequency: 1. Quality: Excellent. Reference: Anonymous  Konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet. KARLSTADS UNIVERSITET. Estetisk-filosofiska fakulteten.
Paralegal juristassistent lon
Sekretessavtal - Almega

Se hela listan på kontract.se information. Klassningen görs utifrån interna och externa krav på konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i enlighet med den organisationsövergripande klassningsmodellen (se Utforma Klassningsmodell). Genom att klassa informationstillgångar i olika nivåer utifrån de konsekvenser som Konfidentialitet innebär att informationen inte får tillgängliggörs eller avslöjas för obehöriga individer, objekt eller processer. Kravet på konfidentialitet klassificeras mot de klasser som Det svenska lagförslaget om krav på visselblåsarfunktion träder i kraft den 1 december 2021.


Inspirational quotes

Utdrag ur riktlinje Allmänna och säkerhetsklassade handlingar

Andra forskare ska ha full  Resultatet från de tre olika klassificeringar skall utgöra det samlade kravet på nivån för skyddet av den aktuella informationen eller IT-systemet Konfidentialitet   Konfidentialitet (Confidentiality / Vertraulichkeit). Säkerställandemålet konfidentialitet refererar till kravet att ingen person får ha tillgång till personuppgifter utan  För att uppfylla kravet om konfidentialitet har deltagarnas utsagor avidentifierats samt citat som kan avslöja en deltagares identitet utelämnats.